Belediging

Belediging is het opzettelijk een ander in zijn eer en goede naam aanranden. Dit is bijvoorbeeld wanneer je iemand uitscheldt of een gebaar maakt dat als een belediging kan worden beschouwd.

Belediging in de wet

Belediging is strafbaar gesteld in artikel 266 Wetboek van strafrecht, en moet in samenhang met artikel 261 Wetboek van strafrecht (Sr.) worden gelezen:

Artikel 266 – eenvoudige belediging

  1. Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
  2. Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

Omdat volgens de tekst van de wet van belediging sprake is als grote uitzondering alles dat niet als smaad of smaadschrift kan worden aangemerkt, is het ook van belang wat precies onder smaad en smaadschrift moet worden verstaan. Hiervoor is de tekst van artikel 261 Sr. weer van belang.

Artikel 261 – smaad en smaadschrift\

  1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
  2.  Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
  3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Zo beschouwd is het verschil tussen smaad en de eenvoudige belediging dat er bij smaad juist het kennelijke doel bestaat om ruchtbaarheid te geven aan de uitlatingen. Bij smaad moet dus worden vastgesteld dat de uitlatingen zijn bedoeld om iemand in een kwaad daglicht te stellen; een valse beschuldiging met de bedoeling om dat iedereen te laten weten.

Vormen belediging in de praktijk

In de jurisprudentie zien we verschillende vormen van belediging terug. Wij zullen de belangrijkse bespreken:

Verweren bij belediging

Het is vaak lastig om goed verweer te voeren bij een verdenking van belediging. In de jurisprudentie zien we tegenwoordig dat een uitlating vrij snel als een belediging wordt aangemerkt. Toch zijn er nog een aantal verweren die met succes gevoerd kunnen worden:

Informatiebrochure belediging

Bent u uitgenodigd voor een verhoor bij de politie, bestel dan de zeer uitgebreide informatiebrochure ter voorbereiding op het verhoor.

De informatiebrochure telt 66 pagina’s en is volledig geactualiseerd. De laatste wetswijzigingen en jurisprudentie zijn in de brochure verwerkt. De informatiebrochure bereidt u volledig voor op het aanstaande politieverhoor, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende verhoormethoden van de politie en de vragen die u kunt verwachten. Met de informatiebrochure weet u vooraf precies waar u aan toe bent zodat u niet voor onverwachte situaties komt te staan. Uit onderzoek blijkt dat verdachten die zich (met een advocaat) voorbereiden op het politieverhoor later een grotere kans hebben op een vrijspraak of een sepot.

> Informatiebrochure bestellen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden