Belediging in de uitoefening van zijn bediening alleen als verbalisant echt aan het werk is als politieagent

Geplaatst op: 02 april 2024

In HR 19 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2394 heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd dat voor de bewezenverklaring van de strafverzwarende omstandigheid ‘in de uitoefening van zijn bediening’ ook bewezen moet worden dat de verbalisant op dat moment werkzaam als als politieagent:
Kortom: Bij een belediging van een ambtenaar in functie gaat het erom of er ook daadwerkelijk sprake is van een politie-activiteit.

Lees meer >


Strafbare belediging

Geplaatst op: 05 mei 2018

Artikel 266 Sr stelt eenvoudige belediging strafbaar. Qua strafmaat is het één der lichtste misdrijven van het Tweede Boek van het WvSr.

Anders dan art. 261 Sr, dat de strafbare gedraging tamelijk nauwkeurig omschrijft (hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastelegging van een bepaald feit met het kennelijke doel van ruchtbaarheid), geeft art. 266 Sr enkele wijzen van ’eenvoudige
belediging’ aan. Door de veelvoud aan beledigingswijzen heeft het delict volgens Van Bemmelen/Van Veen het karakter van een ’vergaarbak’.2 Deze vergaarbak laat zich als volgt ontleden: strafbaar is opzettelijke eenvoudige belediging
(a) hetzij aangedaan in het openbaar (i) mondeling, (ii) bij geschrift of (iii) afbeelding;
(b) hetzij aangedaan aan iemand in zijn tegenwoordigheid (i) mondeling of (ii) door
feitelijkhe den;
(c) hetzij aangedaan door toegezonden of aangeboden (i) geschrift of (ii) afbeelding.

Dit boek bevat een kader voor de beoordeling van beledigingszaken.
In paragraaf 11.2 bespreek ik, mede aan de hand van de rechtspraak inzake art. 266 lid 1 Sr, het vereiste van het opzettelijk beledigend karakter. De positie van het delict eenvoudige belediging ten opzichte van smaad komt in paragraaf 11.3 aan bod. Het slachtofferschap van eenvoudige belediging is het onderwerp van paragraaf 11.4, terwijl in paragraaf 11.5 de overige  bestanddelen van art. 266 Sr besproken worden. Tenslotte komen in paragraaf 11.6 enkele aspecten van aan de eenvoudige belediging verwante bepalingen uit lagere regelgeving aan de orde.

Strafbare belediging

Lees meer >


Spugen is belediging

Geplaatst op: 26 januari 2017

Dat het spugen in iemands gezicht belediging door middel van een feitelijkheid inhoudt is zijdelings in ettelijke strafzaken aan de orde geweest en daarin niet tot onderwerp van rechtsstrijd gemaakt. Het lijkt mij een uitgemaakte zaak: iemand in het gezicht spugen is intrinsiek beledigend (zie o.a. HR 7 april 2009, NJ 2009/187 LJN; HR 11 januari 1994, LJN ZC8448, NJ 1994/278; HR 4 oktober 2011, LJN BR2224 ). Anders wordt het wanneer er bijvoorbeeld alleen tegen een auto is gespuugd (HR 5 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1107, Hoge Raad spreekt zelf vrij).

Lees meer >


Opruiing en aanzetten tot haat bij twitterbericht over homo’s en ex-moslims

Geplaatst op: 26 oktober 2016

In de uitspraak van de rechtbank Den Haag, 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12789 gaat het om een viertal twitter- en facebookberichten die als opruiing worden aangemerkt en die aanzetten tot haat. De twitterberichten houden in dat afvallige moslims moeten lijden en dat homo’s van gebouwen moeten worden gegooid.

Lees meer >


Belediging van politieagent en schadevergoeding

Geplaatst op: 26 oktober 2016

Het komt steeds vaker voor dat een politieagent aangifte doet van belediging en vervolgens hiervoor ook een schadevergoeding vordert. Omdat het proces-verbaal van een politieagent bijzondere bewijskracht heeft en als enkel bewijsmiddel voldoende is voor een bewezenverklaring, is het lastig om met succes verweer te voeren bij een vervolging voor belediging.

In onderstaand artikel wordt dieper ingegaan op deze materie. De auteur bespreekt de nadelen van de bijzondere bewijskracht bij een aangifte door een politieagent en geeft aan waarom voorzichtigheid geboden is als die politieagent ook nog eens schadevergoeding vordert.

Lees meer >


Vrijheid van meningsuiting versus smaad en belediging

Geplaatst op: 21 juli 2016

Juist in een column heeft de auteur een grote mate van vrijheid om zijn mening te geven. Niet snel zal een column of opiniestukje aangemerkt kunnen worden als smaad of laster.

Lees meer >


Vrijspraak smaad; geen ruchtbaarheid geven aan

Geplaatst op: 17 juli 2016

Van smaad is geen sprake indien de verdachte niet de bedoeling had om ruchtbaarheid te geven aan iets. Dit volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, 24 oktober 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4385:

Lees meer >


Verwensingen zoals krijg de kanker/tering/pleuris/hiv zijn ook beledigend.

Geplaatst op: 08 mei 2016

Ook verwensingen zoals

  • krijg de kanker
  • krijg de pleuris
  • krijg de tering

zijn beledigend als aldus strafbaar in de zin van artikel 267 Sr. Dit is nog eens bevestigt in de conclusie van de A-G bij HR 8 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:386 (conclusie PG 22-12-15, ECLI:NL:PHR:2015:2708)

Lees meer >


Wanneer belediging agent?

Geplaatst op: 06 maart 2016

Of een uitlating als een strafbare belediging van een agent kan worden aangemerkt is afhankelijk van wat er precies is gezegd, alsook de context van de uitlating. In het blad Delikt en Delinkwent 2011, afl. 4/28 heeft M. Blom onderzoek gedaan naar de verschillende uitlatingen en de vraag hoeveel officieren in die zaken zouden vervolgen. De bevindingen waren als volgt:

Lees meer >


Straf voor belediging politieagent

Geplaatst op: 06 maart 2016

Artikel 266 Sr. geeft aan dat voor belediging een maximale straf kan worden opgelegd een gevangenisstraf van 3 maanden of en geldboete van de 2de categorie. Voor het belediging van een politieagent (ambtenaar in functie) geldt dat de maximale gevangenisstraf kan worden verhoogd met een derde. Dit volgt uit artikel 267 Sr.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden