Straf voor belediging politieagent

Artikel 266 Sr. geeft aan dat voor belediging een maximale straf kan worden opgelegd een gevangenisstraf van 3 maanden of en geldboete van de 2de categorie. Voor het belediging van een politieagent (ambtenaar in functie) geldt dat de maximale gevangenisstraf kan worden verhoogd met een derde. Dit volgt uit artikel 267 Sr.

Feitelijke verhoging is groter dan 1/3

Het gaat hier om strafmaxima. In de praktijk vallen deze straffen doorgaans veel lager uit. Voor belediging van een politieagent, zonder bijzonderheden, wordt al gauw een geldboete vanaf € 600,00 opgelegd (verhoging 200%, oftewel een verdriedubbeling van de boete). De feitelijke verhoging is dus veel groter dan 1/3, waarover in artikel 267 Sr. wordt gesproken. In artikel 267 Sr. staat enkel dat het strafmaximum met een derde kan worden verhoogd; zolang de geëiste of opgelegde straf niet hoger is dan dit strafmaximum, is de richtlijn niet in strijd met de wet, maar het geeft wel te denken.

Met deze verdriedubbeling van de straffen voor belediging van een politieagent in de OM-richtlijn wordt het verschil in afdoening tussen een ‘gewone’ belediging en belediging van een politieagent veel groter gemaakt dan de wetgever blijkens artikel 267 Sr. voor ogen stond. Als het de bedoeling van de wetgever was om beledigers van politieagenten drie keer zo hard te straffen dan bij bij belediging van niet-politieagenten, dan had et in de rede gelegen om dit ook tot uitdrukking te brengen in de tekst van artikel 267 Sr.

Jurisprudentie straftoemeting belediging politieagenten

De rechtbank Amsterdam (politierechter) onderschreef deze opvatting in diens uitspraak van 26 mei 2009, LJN: BI6650, maar het gerechtshof dacht daar later toch anders over (Hof Amsterdam, 1 december 2009, LJN: BK4961).

Hogere straf bij belediging politieagenten?

In de jurisprudentie zien we wel steeds dat rechters vinden dat de boete moet corresponderen met de ernst van het feit, en dat is niet in alle gevallen zo. Waar het gaat om geweld tegen politieagenten wordt zonder meer een strafverhoging als billijk gezien, maar enkel bij een belediging is die verdriedubbeling van de straf toch al gauw overtrokken. De hiervoor aanbevolen straffe voldoen niet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook officieren van justitie denken hier zo over. In een artikel van M. Blom in het blad Delikt en Delinkwent 2011, afl. 4/28, lezen we op p. 407 lezen we als  een van de reacties:

“…het kan ook voorkomen dat ik de BOS-reactie overtrokken vind en dus lager ga zitten en dan moet je vooral denken aan de situatie waarbij iemand wordt beledigd. Op zich is het wel een belediging, maar of je daar nu zo zwaar aan moet tillen, betwijfel ik…”

en
“Op basis van de gegeven antwoorden van de respondenten lijken in dit verband twee verschillende visies onder de rechters te bestaan. Het ene kamp bestaat uit rechters die ook met belediging meegaan in de verhoogde strafeis en een ander kamp dat vindt dat kwalificerende slachtoffers, meestal politieagenten, tegen een stootje moeten kunnen (hoort bij het bedrijfsrisico).

Toch wordt die gedachte in de jurisprudentie vaak niet gevolgd (Rb Leeuwarden, 13 juli 2007, LJN: BA9770)

Vergelijking met straffen andere feiten

Met dergelijk hoge boetes voor belediging van een politieagent, krijg je een wanverhouding tot de straffen die zijn gesteld op andere feiten, zoals voor diefstal, vernieling, en zelfs eenvoudige mishandeling. Voor die feiten krijg je doorgaans een geldboete van € 200,00 – € 300,00 opgelegd.

Ook dit is een extra argument om een lagere straf op te leggen voor een belediging.

Verschil in belediging

De ene belediging is de ander niet. De rechter moet daarom ook goed kijken naar de volgende factoren;

  • Gaat het om een scheldwoord, dat op zichzelf staand beledigend is, of is het een belediging vanuit de context
  • Ging het om een uiting van boosheid
  • Werd de belediging gedaan tijdens een achteraf gebleken onterechte aanhouding (vlg DD 2001, afl. 4/28, p. 397 een omstandigheid die in het voordeel van de verdachte moet wegen).
< Terug naar Meer informatie 'belediging'
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden