Laster en smaad

Smaad of smaadschrift is opzettelijk iemands anders eer of goede naam aanranden, met het doel om daar ruchtbaarheid aan te geven. Het verschil tussen smaad en smaadschrift is duidelijk. Indien de smadelijke uitlatingen worden verspreid door geschriften of afbeeldingen is er sprake van smaadschrift.

Smaad en smaadschrift  in de wet

Smaad en smaadschrift is strafbaar gesteld in artikel 261 Wetboek van strafrecht (Sr.):

Artikel 261 – smaad en smaadschrift
1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Ook het op Facebook plaatsen van een naaktfoto van een ex is smaadschrift (gerechtshof ‘s-Gravenhage, 15 juli 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN1282).

> Beoordelingskader smaad

Laster in de wet

Laster is het doen van schriftelijke of mondelinge uitlatingen waarbij een ander in zijn eer en goede naam wordt aangetast, wetende dat de gedane uitlatingen in strijd met de waarheid worden gedaan. Het verschil tussen smaad/smaadschrift en laster zit in het laatste stuk: bij laster moet bewezen worden dat de verdachte wist dat de uitlatingen in strijd met de waarheid zijn. Laster is strafbaar gesteld in artikel 262 Sr.

Artikel 262 Sr. – Laster
1. Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Het artikel verwijst dus naar smaad of smaadschrift dat strafbaar is gesteld bij artikel 261 Sr:

Verschil tussen laster en smaad

Het verschil tussen smaad en laster is dat bij laster aanvullend bewezen moet worden dat de verdachte wist dat de smadelijke uitlatingen in strijd met de waarheid zijn.

Verschil smaad en belediging

Het verschil tussen smaad en de eenvoudige belediging is dat er bij smaad juist het kennelijke doel moet hebben bestaan om ruchtbaarheid te geven aan de uitlatingen. Bij smaad moet dus worden vastgesteld dat de uitlatingen zijn bedoeld om iemand in een kwaad daglicht te stellen; een valse beschuldiging met de bedoeling om dat iedereen te laten weten.

Smaad en laster zijn klachtdelicten

Smaad en laster zijn klachtdelicten (Art. 269 Sr.). Dit houdt in dat de tot een klacht gerechtigde persoon binnen drie maanden na de dag waarop die persoon kennis heeft genomen van voornoemd misdrijf uitdrukkelijk moet verzoeken dat strafvervolging wordt ingesteld, bij gebreke waarvan de officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging van de verdachte.

Meer informatie via www.smaad-laster-advocaat.nl

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden